کابل تبدیل USB به سریال RS232 مدل HL-340 طول 0.8 متر