کابل تبدیل USB 3.0 به Micro-B پی نت مدل Gold طول 0.5 متر