3 شاخ به 2 شاخ،تبدیل مسافرتی،3 to 2 all in one،3 یه 2 همه کاره،تاجر،مبدل 3 به 2